Skip to main content

Bedrijven krijgen meer en meer te maken met strengere wettelijke eisen voor Environmental, Social en Governance (ESG). CONTRAST Facility + Hospitality, Marree + Dijxhoorn Advocaten & Mediators en techbedrijf bGRid organiseerden daarom op 30 november jl. een kennissessie voor vastgoedeigenaren en -experts en facility managers. Met uitleg en discussie over hoe je aan de nieuwe normen voor duurzaamheid, maatschappelijke verantwoord ondernemen en corporate governance kunt voldoen.

De sessie vond plaats bij Hind Cooking op de Zuidas in Amsterdam. Een passende locatie, omdat dit familiebedrijf (van een echtpaar dat in 2015 uit Syrië is gevlucht naar Nederland) laat zien hoe je maatschappelijke verantwoordelijkheid kunt nemen door werkervaringsplaatsen te creëren voor vluchtelingen.

Niet uitstellen

Dirk Engelen, partner bij Marree + Dijxhoorn Advocaten & Mediators, deed de aftrap van de kennissessie. ‘Ik roep elke organisatie op om nu al te beginnen met het naleven de ESG-normen. Uitstellen is onverstandig. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat uitstel de concurrentiepositie en reputatie van je bedrijf gaat benadelen. Dit geldt onder meer voor de duurzaamheidsrapportages die vanaf 2024 voor grote ondernemingen verplicht worden op grond van de Corporate Sustainability Reporting Directive. Vanuit Europa is echter ook wetgeving in voorbereiding die is gericht op het uitbannen van milieuschade en mensenrechtenschendingen binnen productie- en toeleveringsketens. Het betreft het ontwerp voor de ‘Corporate Sustainability Due Diligence Directive’, ook wel CSDDD genoemd. CSDDD geeft richtlijnen en regels voor grote ondernemingen om door middel van beleid, concrete actie én reporting met alle partners in de productieketen milieuschade te identificeren, verminderen en voorkomen en om mensenrechten te beschermen. Dus ook kleinere MKB-ondernemers ontkomen hier niet aan. De richtlijn verplicht grotere bedrijven om periodiek en publiek te rapporteren over de wijze van uitvoering van hun beleid en genomen acties. Gezien de complexiteit van huidige toeleveringsketens, zal het een uitdaging zijn om binnen die ketens te komen tot werkbare governance, nieuwe contractuele afspraken en concrete doelen en acties. Dat is wel nodig, want uit CSDDD volgt een handhavingsmechanisme dat onder meer voorziet in een toezichthoudend orgaan dat bij niet naleving boetes kan opleggen. Hoewel invoering nog wel even op zich zal laten wachten, is het advies om op tijd en samen met de ketenpartners te beginnen met de voorbereidingen die nodig zijn om aan de eisen van CSDDD te kunnen voldoen wanneer deze wordt ingevoerd.’

Data gebruiken

Thomas Zwart, marketing & business development director bij bGrid, hamerde tijdens de kennissessie op slim gebruik van data. ‘Investeren in datatechnologie is key voor duurzaam ondernemerschap. Data is een belangrijk middel om te kijken of je je doelen haalt. Als je op basis van smart building technologie weet op welke momenten je op kantoor bent is, dan pas je daar het energieverbruik op aan. Alleen zo kun je rendement halen op je duurzaamheidsinspanningen. Ik zie nog regelmatig kantoren waar ’s nachts de verlichting brandt. Of kantoren die worden verwarmd terwijl er niemand is. Daarom is het verstandig om kort op de data te zitten en zoveel mogelijk te automatiseren. Want de beste energie is nog altijd de energie die we niet gebruiken. Simpel.’

Sociale transitie

Anna Casemier, managing partner bij CONTRAST, ging tijdens de kennissessie in op de kritische succesfactoren van ESG. ‘Feitelijk gaat het over een sociale transitie, over elkaar vragen durven stellen en elkaar durven aanspreken. We zien dat CO2-reductie de meeste impact heeft, maar het sociale aspect is minstens zo belangrijk is. Daarbij gaat het om inclusieve organisaties, waar mensen daadwerkelijk op weg geholpen worden in hun inzetbaarheid op de langere termijn. Het gaat ook om het percentage dat jouw organisatie inkoopt bij dienstverleners die maatschappelijke impact hebben. Dat hangt natuurlijk samen met de governance: heb je als organisatie een gedragscode die meer is dan een set regels en houd je je bijvoorbeeld aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag? Een mooi voorbeeld van deze sociale transitie is ook het opzetten van duurzaamheidscoalities, waarbij facilitaire partners in de keten samen werken aan duurzaamheidsdoelen.’

Durf te kiezen

Tijdens de kennissessie ging Marielle Hintzen, consultant bij CONTRAST, in op de concrete aanpak van de ESG-normering. ‘Wij adviseren organisaties om breder te kijken dan de CSRD, de verplichte duurzaamheidsrapportages. Dit kan bijvoorbeeld door het duurzaamheidsframework ESG in te vullen. Daarbij is het belangrijk dat je durft te kiezen voor thema’s die de grootste impact hebben. Op basis van een nulmeting kun je keuzes maken en je ambitieniveau bepalen. Het meest effectief is als je als opdrachtgever samen met de dienstverleners aan de slag gaat. Dat begint al bij het inkoopproces, waarin je duurzaamheidsdoelen zo concreet mogelijk vastlegt. Daarnaast heeft contractmanagement met de nadruk op effectmonitoring grote impact. Want je kunt wel duurzaam inkopen, maar als je de effecten niet monitort, dan blijft het bij goede voornemens. Kortom: maak zichtbaar wat je inspanningen op de ESG-normen opleveren. Dat motiveert en maakt dat je steeds weer een volgende stap op het gebied van duurzaamheid kunt zetten.’

Chat openen
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?