Skip to main content

Please find English version below

Conceptional, CONTRAST, Hospitality Group en Vijverborgh gaan de foodservice branche motiveren en inspireren om zich samen sterk te maken voor echte duurzame oplossingen. Met het tijdens Horecava 2024 gesloten convenant tussen de vier organisaties brengen zij kennis, ervaring en netwerk samen dit te realiseren. Upcycle Kitchen is het eerste initiatief; een online platform voor hergebruik van gecertificeerde re-use keukenapparatuur. Upcycle Kitchen richt zich op apparatuur jonger dan vijf jaar. Daarmee is gegarandeerd dat de apparatuur zuinig in gebruik én duurzaam is.

Upcycle Kitchen is onderdeel van Upcycle Journey, de stichting waarbinnen de vier consultancy bedrijven hun ambitie realiseren. De stichting heeft géén winstoogmerk; alle inkomsten van de stichting worden gebruikt voor de (door)ontwikkeling van de initiatieven.Het eerste initiatief is dus Upcycle Kitchen; een collectieve aanpak om hergebruik van keukenapparatuur in concepten én uitvragen richting leveranciers tot een vanzelfsprekend alternatief te maken. Upcycle Journey is voor dit initiatief een samenwerking aangegaan met Facet, expert in specifieke wet- & regelgeving en circulariteit.

Vanzelfsprekend alternatief

Roy van der Vleuten van Vijverborgh: ‘Als consultants hebben we een positie aan de voorkant van veel ontwikkelingen in de branche. Zo ontstond afgelopen jaar het idee om samen met de markt een online platform te ontwikkelen om kennis en ervaring rondom duurzame keukenoplossingen te delen en waarmee een totaaloverzicht wordt verkregen wat er aan re-use apparatuur in Nederland beschikbaar is. Dit met als doel dat keukenapparatuur jonger dan vijf jaar zoveel mogelijk hergebruikt wordt om daarmee een bijdrage te leveren aan lagere CO2 uitstoot.

Vraag en aanbod

‘In de huidige situatie is in de markt geen overzicht van apparatuur die in aanmerking komt voor hergebruik’ zegt Reoewein Niesten van Conceptional. ‘Ook zijn er geen criteria om betrouwbaarheid te beoordelen en is het overdragen van garanties nog vaak lastig. Onze inzet is bedrijven en organisaties uit te dagen om een minimale eis aan re-use apparatuur op te nemen in hun uitvraag. Ook willen we het aanbod activeren, dus keukenleveranciers uitdagen om via het platform van Upcycle Kitchen de beschikbaarheid van re-use apparatuur zichtbaar te maken.’

Aanjagende rol

Henk Schouten van Hospitality Group benoemt dat het streven is om minimaal 5% re-use keukenapparatuur in de bestekken op te nemen. ‘Wij hebben daarin een aanjagende rol, de opdrachtgever moet er zelf voor open staan om aan de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. Wij faciliteren de opdrachtgever door schaalgrootte in aanbod te realiseren via leveranciers en effectieve criteria aan te reiken voor de beoordeling van de apparatuur.’ 

Partners

De initiatiefnemers van Upcycle Kitchen zoeken partners die eraan willen bijdragen dat het platform van de grond komt. Tom Rietveld van CONTRAST: ‘De afgelopen maanden hebben we diverse stakeholders in de foodservice branche gesproken over het initiatief. De reacties zijn zeer positief en toonaangevende keukenleveranciers en producenten als Nordcap Nederland, Metos, Levens Middleby, Bouter, Van Gestel en Schoondergang van Zwanenburg hebben zelfs al commitment gegeven. We gaan de komende periode actief de markt benaderen wan alleen samen kunnen we impact maken.’

Voor meer informatie of aanvullende vragen, kunt u contact opnemen met Roy van der Vleuten, 076-5418224, contact@vijverborgh.nl

Hospitality consultancy companies are driving a more sustainable sector with Upcycle Journey

Conceptional, CONTRAST, Hospitality Group and Vijverborgh are going to motivate and inspire the food service industry to work together for truly sustainable solutions. With the covenant concluded between the four organisations during Horecava 2024, they bring together knowledge, experience and network to achieve this. Upcycle Kitchen is the first initiative; an online platform for the reuse of certified reuse kitchen equipment. Upcycle Kitchen focuses on equipment less than five years old. This guarantees that the equipment is economical in use and durable.

Upcycle Kitchen is part of Upcycle Journey, the foundation within which the four consultancy companies realise their ambition. The foundation does not have a profit motive; all income from the foundation is used for the (further) development of the initiatives. So the first initiative is Upcycle Kitchen; a collective approach to make the reuse of kitchen equipment in concepts ánd in requests to suppliers a self-evident alternative. For this initiative, Upcycle Journey has entered into a partnership with Facet, an expert in specific laws & regulations and circularity.

Self-evident alternative

Roy van der Vleuten from Vijverborgh: ‘As consultants we have a position at the forefront of many developments in the industry. As a result, the idea arose last year to develop an online platform together with the market to share knowledge and experience around sustainable kitchen solutions and to obtain a complete overview of what reuse equipment is available in the Netherlands. The aim is to ensure that kitchen equipment that is less than five years old is reused as much as possible in order to contribute to lower CO2 emissions.

Supply and demand

“In the current situation, there is no overview in the market of equipment that is eligible for reuse,” says Reoewein Niesten from Conceptional. ‘There are also no criteria for assessing reliability, and transferring guarantees is often difficult. Our commitment is to challenge companies and organisations to include a minimum requirement for reuse equipment in their request. We also want to activate the offer, so challenge kitchen suppliers to make the availability of reuse equipment visible via the Upcycle Kitchen platform.’

Driving role

Henk Schouten from Hospitality Group states that the aim is to include at least 5% reuse kitchen equipment in the specifications. ‘We have a driving role in this, it is up to the client to be open to meeting the sustainability objectives. We facilitate the client by achieving scale in supply through suppliers and providing effective criteria for assessing the equipment.’

Partners

The initiators of Upcycle Kitchen are looking for partners who want to contribute to getting the platform off the ground. Tom Rietveld from CONTRAST: ‘In the past months we have spoken to various stakeholders in the food service industry about the initiative. The reactions are very positive and leading kitchen suppliers and manufacturers such as Nordcap Nederland, Metos, Levens Middleby, Bouter, Van Gestel and Schoondergang van Zwanenburg have even already given their commitment. We will actively approach the market in the coming period, because only together can we make an impact.’

For more information or additional questions, please contact Roy van der Vleuten, 076-5418224, contact@vijverborgh.nl

Chat openen
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?